ברוכים הבאים לאתר nagish.co.il (להלן: "האתר").

האתר מצוי בבעלות ומופעל ע"י חברת נגיש שיקום ורפואה בע"מ ח.פ 515064905 (להלן: "החברה”).

האתר הינו אתר רכישות אלקטרוני, המאפשר פלטפורמה לקשר בין מגוון נותני שירותים ומוצרים (להלן: "ספקים") לגולשים – ומיועד לשימוש עפ"י כל תנאי השימוש הרשומים בתקנון זה. למעט אם מצוין אחרת על גבי אריזת המוצר ו/או באתר, החברה איננה היצרן ו/או היבואן ו/או המוכר ו/או הספק של המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר ולפיכך איננה נושאת באחריות כלשהי לטיבם ו/או איכותם, כפי שיפורט להלן.  עם זאת, ישנם מוצרים הנמכרים באתר שמיובאים על ידי החברה.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.  התקנון הינו הסכם בינך הלקוח (להלן: "הגולש" או "המשתמש" או "הלקוח" או "הרוכש"), לבין האתר והחברה ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לחברה. יש לקרוא את התקנון בקפידה ולהבין את כל סעיפיו והוראותיו.

1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2  הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה באתר לרבות פרסום ו/או רכישה. גלישתך ושימושך באתר מהווה הסכמתך המחייבת לקבל את הוראות התקנון ולנהוג על פיו.

1.3  שימושך באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו והם מקובלים עליך, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות ישירות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו על פי תקנון זה.

1.4  אפשר והתקנון יתעדכן מעת-לעת, מכל סיבה אשר תימצא החברה לנכון, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ואפשר שהדבר יהיה מבלי שהחברה פרסמה הודעה בעניין. שימוש באתר או בשירות הניתן בו, לאחר שנעשו שינויים בתקנון, משמעם קבלת השינויים כאמור.

1.5  אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")  והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות אלו והתניה כאמור בוצעה, בין במפורש ובין במשתמע.

1.6  והיה וימצא כי סעיף ו/או תנאי מסוים בתקנון ו/או בהתקשרות בין גולש לבין האתר, אינו בר-תוקף מכול סיבה אשר תהא, ו/או כי הוא בטל או שאינו בר-אכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על ביטולם או על היכולת לאכוף סעיפים ו/או תנאים אחרים המופיעים בתקנון.

2. רשאים להשתמש באתר:

2.1  כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

• למשתמש מלאו 18 שנים;

• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

• המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.2  בביצוע רכישות, הינך מצהיר ומתחייב שאתה עומד בתנאים אלו.

2.3  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למנוע מכל אדם לגלוש באתר, ובפרט להשתתף במכירות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הגולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הגולש הפר תנאי מתנאי תקנון זה, או כל הסכם אחר שחתם עם החברה ו/או מי מטעמה;
 • הגולש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
 • אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה, בספקים המציעים טובין באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ו/או גולשי האתר.
 • בכוונת הגולש לשוב ולמכור את השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג'.

2.4   במידה והגולש חויב קודם להחלטה לאסור עליו את השימוש על פי סעיף 2.3, כספו יוחזר לו.

2.5  החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או גולשים שיגרמו נזקים אחרים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה, ו/או לבעליה או למי מטעמה ו/או לספקים.

2.6  החברה רשאית לחסום כניסה ו/או גישה של גולש לאתר, ו/או להשעות את אפשרות הכניסה ו/או הגישה, לכל או לחלק של האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת, בגין כל התנהגות/פעולה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי מפרה חוק ודין כלשהם, או שהיא מזיקה לאינטרסים של גולש אחר, של ספק, של צד שלישי, של מפרסם, של מממן, של מעניק חסות, או החברה עצמה.

2.7  יובהר, כי השתתפות במכירות אסורה על עובדי החברה  או עובדי ו/או מנהלי הספקים ו/או מי מטעמם.

3. המכירה ותנאי המכירה

3.1  החברה איננה מייבאת ומוכרת את המוצרים המוצגים באתר, למעט אם מצוין אחרת על אריזת המוצר ו/או באתר. החברה מעמידה את האתר כזירת מסחר אקלטרונית, באמצעותה הספקים מוכרים לגולשים מוצרים ושירותים המוצעים על ידם. עם זאת, ישנם מוצרים המוצעים באתר, שמיובאים על ידי החברה.  המוצרים נמכרים במסגרת "מכירות רגילות", "מכירות פומביות" ו"מכירות קבוצתיות", כמפורט להלן.

3.2 מחירי המוצרים שאינם מיובאים על ידי החברה, נמסרים על ידי הספקים ולפיכך באחריותם בלבד. בין אם אלו מחירים של מוצרי ספקים ובין אם אלו מחירי מוצרים המיובאים על ידה החברה איננה מתחייבת כי מחירי המוצרים הינם האטרקטיבים ביותר בשוק, ועל הגולש מוטל לבצע את הבדיקות הנדרשות.

3.3  לשם ביצוע רכישה הגולש ידרש למלא טופס, שיכלול את הפרטים הבאים:

– שם פרטי ושם משפחה;

– פרטי ההצעה;

– כתובת דואר אלקטרוני;

– תעודת זהות;

– מספר טלפון;

3.4  כדי שהצעה או עידכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר כשהם כוללים את מלוא הפרטים הנדרשים. מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

3.5  החברה לא תתחשב בהצעות שלא נקלטו באופן תקין, בין אם מקור התקלה במחשבי החברה ובין אם מקורה אחר וכן לא תתחשב בהצעות שאינן מכילות את מלוא הפרטים הנדרשים.  החברה תודיע לגולשים במידה והצעתם לא נקלטה.

3.6  "מכירה קבוצתית" – "מכירה קבוצתית" מאפשרת לספקים להציע לקבוצת רוכשים מחיר אחיד ואטרקטיבי של מוצר או שירות. על מנת ש"מכירה קבוצתית" תצא לפועל נדרש כי מספר הרוכשים של המוצר ו/או השירות יהיה גדול או שווה למספר המינימאלי שנקבע. כל עוד "המכירה הקבוצתית" פתוחה לקבלת הצעות, יופיעו באתר שמות המשתתפים בה (שם פרטי ואות ראשונה של כל משתתף) ומועדי הגשת ההצעות. הגולש נותן בזאת את הסכמתו לפרסום פרטים אלו ומצהיר כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בעניין.

3.7  המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד אחר כפי שנקבע. יובהר, כי החברה שומרת על זכותה להודיע על סיום ה"מכירה הקבוצתית", טרם חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, זאת במידה ומספר ההצעות שהתקבלו גבוה או שווה למספר המינימאלי שנקבע וכן להגדיל את מספר היחידות המוצעות למכירה. אין בהגדלת הכמות המוצעת כדי לשלול זכייתם של מציעים, אשר הצעותיהם נקלטו במועד מוקדם יותר. ההחלטה לגבי הזוכה תתקבל על פי הרישום במחשבי האתר, אשר הרישומים שבהם מהווים ראיה לכאורה לתוכנם. ב"מכירה קבוצתית" כל משתתף רשאי להזמין פריט אחד בלבד במחיר שנקבע למכירה.

3.8  "מכירה פומבית" –  ב"מכירה פומבית" נקבע על ידי הספק מחיר מינימום, המהווה את המחיר הנמוך ביותר להגשת הצעה עבור המוצר ו/או השירות. כל עוד המכירה פתוחה, מחיר המינימום מתעדכן בהתאם להצעות המוגשות. באתר יתפרסמו באופן רציף ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשו, כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספר סידורי של ההצעה, ומועד הגשתה. הגולש נותן בזאת את הסכמתו לפרסום פרטים אלו ומצהיר כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בעניין.

3.9  לא ניתן להגיש הצעות הנמוכות ממחיר המינימום שקבוע באותה עת או ממחיר ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה.  כל עוד ה"מכירה הפומבית" פתוחה, הגולש רשאי לעדכן את הצעתו,  ולצורך כך הוא לא ידרש למלא פעם נוספת את פרטיו האישיים.   

3.10.  המכירה מסתיימת בסיום הדקה של שעת הסיום, אך ייתכן והמועד יוארך בעד כחצי שעה, בהתאם להחלטת החברה.  במידה ובמועד הסגירה, מתברר כי נקלטו מספר הצעות שזהות בגודלן, תזכה ההצעה המוקדמת ביותר שהוגשה. ההחלטה לגבי הזוכה תתקבל על פי הרישום במחשבי האתר, אשר הרישומים שבהם מהווים ראיה לכאורה לתוכנם.

3.11  מכירה רגילה היא מכירה בה גולש מציע הצעה לרכוש את אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר, שלא במסגרת "מכירה פומבית" או "מכירה קבוצתית". הכללים שפורטו לעיל ביחס למכירה קבוצתית חלים על "מכירות רגילות", בשינויים המחויבים.

3.12  בהגשת הצעה, הגולש מסכים ומאשר כי אנו מורשים לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכומים בגין העסקאות שביצע דרך האתר, שכוללים גם עלויות נלוות (כמו דמי משלוח ו/או דמי טיפול), זאת ככל שהמכירה אושרה. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסר. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של גולש תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של גולשים אחרים בנוגע לאותה עסקה אושרו. בנוסף, במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהיה רשאית לבטל רכישה שאושרה.

3.13  אישור מכירה ישלח לזוכים באמצעות הדואר האלקטרוני. משמעות אישור המכירה, היא שהגולש  השלים את רכישתו של המוצר ו/או השירות בסכום שהוצע על ידו. האישור הנשלח מהווה תנאי לזכייה.

3.14  המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.15  במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט להלן יחולו.

3.16  החברה אינה אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובים בגין יתרת חובה, או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידה.

4. אספקת המוצרים ו/או השירותים

4.1  המוצרים יספקו לצרכנים באמצעות משלוח, או באמצעות נקודה לאיסוף עצמי. אין הכרח ששתי החלופות יוצעו. על הרוכש לבחור את האופציה המועדפת עליו במועד הגשת ההצעה והוא לא יוכל לשנותה לאחר מכן.  

4.2  אלא אם צוין אחרת, אספקת המוצרים והשירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות ו/או המוצר. לספקים מוקנה שיקול דעת מוחלט להחליט על אופן המשלוח. הספקים רשאים לדרוש מהרוכש להיות נוכח בעת אספקת המוצר ולאשר את קבלתו וכן לבקש ממנו הצגת פרטים מזהים. בנוסף, לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט להחליט על אופן המשלוח של מיוצרים המיובאים על ידה והיא רשאית לדרוש מהרוכש להיות נוכח בעת אספקת המוצר ולהציג פרטי זיהוי.

4.3  במידה ובחר באפשרות של איסוף עצמי, על הרוכש מוטלת האחריות לאסוף את המוצר מנקודת האיסוף העצמי בתוך 14 ימי עבודה, אחרת יחוייב בגין כל יום נוסף שהמוצר מאוחסן ב-10 ש"ח או ב-2% מערך המוצר, לפי הגבוה מביניהם. את המוצר ניתן לאסוף לאחר שעבר המועד שנקבע לאספקתו, אלא אם הספק ו/או החברה אישרו לרוכש שניתן לאספו במועד מוקדם יותר.

4.4  דמי המשלוח המצוינים אינם כוללים חיובים בגין הובלה מיוחדת, כמו הובלה לקומות עליונות בבניינים שבהם אין מעלית, או הובלה מסוג אחר הדורשת כוח אדם מיוחד.

4.5  החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

5. ביטול עסקה על ידי הרוכש

5.1  ביטול עסקה שאושרה והחזר כספי בגינה, יתקיימו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. 

5.2  ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב, שתישלח לכתובת דוא"ל: info@nagish.co.il.

5.3  ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

5.4  ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).

5.5  רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה:

 • "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן  והתקנות שהותקנו על פיו.
 • מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
 • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 • טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

5.6  בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח וטיפול) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך. הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהספק/החברה לחברת השילוח.

5.7  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם, זאת בכפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא שימוש.

5.8  למען הסר ספק, הוראות נוספות הקבועות בחוק הגנת הצרכן, לרבות בנוגע לביטול רכישה מצד הרוכש, לחובה להחזיר מוצר ולזכות החברה לתבוע בגין ירידת ערך, יחולו גם-כן.

5.9 האמור לעיל לא כולל מוצרי היגיינה כגון: חיתולים, הגבהות לאסלה, כסאות רחצה, מנופים לרחצה וכדומה. שימוש ו/או פתיחת המוצרים הנ"ל מבטלת את הנאמר לעיל ואיננה מאפשרת החזרת המוצר.

6. ביטול רכישה מצד החברה

6.1  החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאים הספק/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
 • החברה ו/או הספק רשאים לבטל את הזמנת הרוכש, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים.
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • אם לאחר זכייה של רוכש במוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בידיעת החברה בעת ההזמנה, יודע על כך הרוכש תוך יום עסקים אחד ויוצע לו לקבל מוצר חלופי שווה ערך, או החזר כספי מלא – לפי בחירתו.

6.2  הודעה על ביטול עסקה תימסר לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.

6.3  לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה, למעט בגין השבת סכום העסקה.

7. אחריות

7.1  כל עוד לא מצוין אחרת, המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם מסופקים ו/או מיוצרים, ו/או מיובאים על ידי החברה. לפיכך, האחריות המלאה והבלעדית חלה על הספקים בלבד. עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים באמצעים סבירים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.

 7.2  החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

7.3  החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ולמעט אם מצוין אחרת הינם באחריות הספקים ולכן אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים, התאמת לצרכי הרוכש ולמפרט הטכני  וכיו"ב. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. בדיקת הטובין, איכותם, טיבם, כדאיות רכישתם והעסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הגולש. לא יבוא גולש בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי, במקרה שבו רכש דרך האתר טובין פגומים ו/או באיכות ירודה ו/או שאינם תואמים את התמונה המופיעה באתר וכיוצ"ב.

7.4  החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר, לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח, לכל אבידה או נזק שנוצר עקב שימוש בתוכן המצוי באתר, או לכל התנהלות שנעשית על-ידי גולשים באתר. ככל שהמוצרים אינם מיובאים על ידה, החברה אינה מספקת שירות ו/או אחריות לאחר ביצוע המכירה.

7.5  החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של גולש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מגולש להגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

7.6  החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

7.7  בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.8  החברה אינה מתחייבת שתכנים המתקבלים באתר ומוגשים בו יהיו נקיים מוירוסים. החברה לא תישא בכל אחריות לקבלת או לאי קבלת הודעות בכתובת הדואר של הגולש ו/או הרוכש, למעט אם מדובר בכשל במערכת משלוח ההודעות של החברה.

7.9  מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיו החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או האתר, אחראים, יחד או לחוד, כלפי גולש, בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או תוצאתי, עיקרי או מקרי.

8. סודיות ופרטיות

8.1  כל פרטיו האישים של הגולש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) שהוזנו על ידו, יישמרו במאגרי המידע של החברה.

8.2  החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הגולש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.

8.3  החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הגולש אלא לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקש ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

8.4  למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר פרטיו האישיים של גולש לצד שלישי במקרים בהם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או התקבל בידי החברה צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיו לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

8.5  החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הגולש, ללא זיהוי הגולש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

8.6  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לגולש טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

8.7  החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק לגולש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

8.8 החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של גולש שימסרו על ידו בעת הרכישה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת שימושו באתר לשם משלוח אי-מיילים, מכתבים, פקסים, הודעות (SMS,VMS, MMS) ושיווק טלמרקטינג.

8.9 החברה לא תשלח לגולש חומר פרסומי, אלא אם אישר לחברה לעשות כן במקום המתאים באתר. אם הסכים לקבל חומר פרסומי רשאי הגולש לחזור בו מכל עת מהסכמתו זו, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל:   info@nagish.co.il

9. זכויות קניין:

9.1  האתר מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים, אשר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד.

9.2  התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, והחברה הינה בעליה של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור. עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הינם של החברה וכל הזכויות בהם שמורות לה. כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום – אסור בתכלית האיסור.

9.3  לגולש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.

9.4  הגולש לא יעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה, שנועדו להפריע או לנסות להפריע להתנהלות האתר.

9.5  הגולש לא יעשה מעשה שתוצאתו הינה עומס בלתי-סביר או גדול במידה רבה, על התשתית של האתר.

9.6  הגולש לא יעתיק, ישכפל, ישנה, יתאים, או יפרסם בציבור כל מידע שמקורו באתר.

10. התנהלות גולשים באתר:

10.1 בגלישה ושימוש באתר מסכים הגולש גם לתנאים הבאים:

 • לא להפריע, בכל אופן, לשירותים או לרשת הקישורים לאתר.
 • לא להתנהל באופן פוגעני במהלך השימוש בשירותים או באתר של החברה, תוך התחזות לאדם אחר בזמן שימוש באתר או בשירותים, למטרות לא חוקיות.
 • לא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים ו/או רוגלות ו/או כל קוד מחשב אחר ו/או מסמכים שהם או תוכנם, עלול להפריע, להרוס או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן אחר הקשור לאתר.
 • להיות אחראי אישית ולשפות במלוא גובה הסכום את החברה וכל מי מטעמה, עבור כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, שהוא יהיה הגורם לו ו/או מעורב בהתרחשותו.
 • הגולש יעדכן אצל האתר את כתובת הדואר אלקטרוני המדויקת שלו, כתובת למשלוחים, מספר טלפון, כרטיס אשראי בתוקף ומידע על חיובים כספיים בקשר לשירותי החברה ו/או האתר.

11. דין ושיפוט

11.1 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

11.2  בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית  לדון בה.